I Opšte

 1. Perfom doo Požega, Srbija (u daljem tekstu Prodavac) utvrdilo je Opšte uslove prodaje (u daljem tekstu OUP) proizvoda iz svog asortimana, u skladu sa članom 3 Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980.g. ( u daljem tekstu Konvencije).
 2. OUP se primenjuju na sve ugovore o prodaji proizvoda iz asortimana Prodavca zaključene između Prodavca i fizičkih ili pravnih lica (u daljem tekstu Kupca) sa sedištem na teritoriji različitih država od države na čijoj teritoriji se nalazi sedište Prodavca, u skladu sa članom 1 Konvencije.
 3. Ovi OUP, bilo da su sadržani u pismenom ugovoru o prodaji, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovaračima u tom ugovoru i po pravilu obavezuju kao i ove. U slučaju neslaganja OUP i ovih posebnih pogodbi, posebne pogodbe imaju prednost.
 4. Svako navođenje trgovinskih termina smatra se navođenjem odgovarajućih Incoterms termina koje je objavila Međunarodna trgovinska komora (MTK). Svako pominjanje publikacije MTK smatra se pominjanjem verzije koja važi na dan zaključivanja ugovora.
 5. OUP obavezuju Kupca ako su mu bili poznati ili morali biti poznati u času zaključivanja ugovora. OUP su objavljeni na internet stranici Prodavca www.perfom.rs dana 15.04.2012.g. Smatra se da su Kupci upoznati sa OUP danom objavljivanja, odnosno danom zaključivanja ugovora o prodaji, odnosno prvog takvog ugovora, te obavezuju Kupca za svaku sledeću kupovinu.

II Ponuda, prihvatanje, zaključivanje ugovora

 1. Ponuda je predlog za zaključivanje ugovora učinjen od strane Prodavca, na poziv za ponudu (zahtev, narudžbu) od strane Kupca, koja sadrži sve bitne sastojke ugovora o prodaji, odnosno označava robu i izričito ili prećutno količinu i cenu, odnosno sadrži elemente za njihovo utvrđivanje, tako da se njenim prihvatanjem, može zaključiti ugovor, u skladu sa članovima 14 do 24 Konvencije
 2. Ponuda obavezuje i može se prihvatiti u roku označenom na samoj ponudi.
 3. Ugovor je zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora u času kada je Prodavac primio izjavu Kupca da prihvata ponudu, u sedištu Prodavca.
 4. Ponuda, izjava o prihvatanju ili bilo koje drugo izražavanje namere „stiglo“ je primaocu, ako mu je saopštena usmeno ili je na drugi način uručena njemu lično ili predata njegovom sedištu ili na njegovu adresu, ili ako nema sedišta, odnosno poštanske adrese, u njegovom redovnom boravištu.

III Predmet

 1. Predmet je bitan sastojak ugovora o prodaji i mora biti određen u ponudi, u skladu sa opisom pod stavom II tačkom 1 ovih uslova, odnosno članovima 14 do 24 Konvencije.
 2. Predmet ugovora o prodaji za koje važe OUP, jesu proizvodi iz proizvodnog i prodajnog asortimana Prodavca.
 3. Ukoliko se proizvod izrađuje na osnovu posebnog zahteva Kupca, u ponudi će uz određivanje predmeta biti izričito navedeno na osnovu kojih tehničkih crteža i druge relevantne dokumentacije. Usaglašena tehnička dokumentacija jeste sastavni deo ponude, odnosno ugovora.

IV Cena

 1. Cena je bitan sastojak ugovora o prodaji i mora biti određena u ponudi ili navedeni elementi za njeno utvrđivanje.
 2. Obračun cena se vrši na osnovu važećeg cenovnika ili kalkulacije (za proizvode koji nisu standardni) u vreme zaključivanja ugovora.
 3. Cena važi na paritetu FCA- Free Carrier-franko prevoznik (Incoterms 2010)
 4. Prodavac zadržava pravo na odgovarajuće promene cena ako nakon zaključivanja ugovora nastupe smanjivanja ili povećanja troškova, posebno zbog kolektivnih ugovora ili promene cena materijala i slično.
 5. Cene izražene u stranoj valuti biće obračunate u dinare u skladu sa srednjim kursom NBS.

V Isporuka proizvoda

 1. Ugovorom o prodaji obavezuje se Prodavac da prenese na Kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a Kupac se obavezuje da plati cenu i preuzme stvar, u skladu sa članovima 30 do 34 i članovima 53 do 60 Konvencije.
 2. Prodavac je izvršio obavezu predaje stvari (proizvoda) Kupcu kad mu stvar uruči (isporuči proizvode) ili kad preda ispravu kojom se proizvod može preuzeti. Prodavac je izvršio obavezu isporuke proizvoda predajom prevozinku u mestu svog sedišta u trenutku zaključivanja ugovora. Prodavac će pismenim ili usmenim putem obavestiti Kupca da je proizvod spreman za predaju, odnosno preuzimanje, u kom obaveštenju će naznačiti datum kada je Kupac u obavezi da proizvod preuzme, ako takav datum nije utvrđen u ugovoru.
 3. Prodavac vrši predaju proizvoda na paritetu FCA- Free Carrier-franko prevoznik ( Incoterms 2010).Preduslov za početak i pridržavanje rokova isporuke (predaje stvari) je dostavljanje relevantne tehničke dokumentacije od strane Kupca.
 4. Prodavcu, neophodnih za izradu naručenog proizvoda, u dogovorenom roku, kao i pridržavanje dogovorenih rokova plaćanja ugovorne cene. U slučaju da se Kupac ne pridržava navedenih rokova, za toliko se odlaže i produžuje rok isporuke proizvoda.
 5. Prodavac ne odgovora za produžavanje rokova isporuke nastalih zbog uticaja više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno koje Prodavac i da je predvideo nije mogao otkloniti, u skladu sa članovims 79 i 80 Konvencije.
 6. Prodavac je ovlašćen da vrši delimične isporuke proizvoda, a Kupac je u obavezi da vrši preuzimanje takvih isporuka.
 7. Obaveze Kupca

 8. Kupac je dužan da preuzme stvar, odnosno da preduzme potrebne radnje da bi isporuka od strane Prodavca bila moguća (predaja prevoziocu), kao i da odnese stvar, u skladu sa ugovorom, odnosno obaveštenjem od strane Prodavca.
 9. Ako Kupac bez opravdanog razloga odbije da preuzme proizvod ili ga ne preuzme u dogovorenom roku, pada u docnju. U tom slučaju Prodavac može raskinuti ugovor, i zahtevati naknadu štete u skladu sa članovima 61 do 65 Konvencije.
 10. Otpremnica i druga dokumentacija

 11. Za svaku isporuku proizvoda Prodavac izdaje otpremnicu u 6 (šest) istovetnih primerka.
 12. Kupac je u obavezi da prilikom preuzimanja proizvoda potpiše primerak otpremnice, i da 1 (jedan) potpisan primerak ostavi Prodavcu.
 13. Potpisana otpremnica je dokaz da je Kupac preuzeo proizvode.
 14. U slučaju da Prodavac na zahtev Kupca organizuje prevoz proizvoda, otpremnicu potpisuje lice koje prevozi robu. Smatra se da je u tom trenutku Kupac preuzeo robu.
 15. Prodavac isporučuje robu, prema navedenom Incoterms terminu, ocarinjenu za izvoz. Prodavac je obavezan da uz svaku isporuku pripremi relevantnu dokumentaciju koja prati robu, kao i koja je neophodna za izvoz (izjave o poreklu, uverenja o pregledu, atesti i slično).

VI Prelaz rizika

 1. Prodavac vrši predaju stvari na paritetu FCA- Free Carrier- Franko prevozink ( Incoterms 2010) u mestu svog sedišta u trenutku zaključivanja ugovora, kada rizik slučajne propasti stvari (proizvoda) ili oštećenja prelazi na Kupca.
 2. Rizik za robu koja je prodata u toku prevoza prelazi na Kupca u trenutku zaključivanja ugovora, u skladu sa članovima 67 i 68 Konvencije.
 3. Ako predaja stvari nije izvršena zbog Kupčeve docnje, rizik prelazi na Kupca u času kada je došao u docnju, u skladu sa članom 69 Konvencije.

VII Izdavanje računa

 1. Na osnovu zaključenog ugovora o prodaji, odnosno ostvarenog prometa dobara i usluga, Prodavac će Kupcu izdati i dostaviti račun, u skladu sa važećim pravom Republike Srbije.
 2. U slučaju sukcesivnog vršenja isporuke dobara i usluga, na osnovu zaključenog jednog ili više ugovora o prodaji, Prodavac može da izda 1 (jedan) račun.
 3. Primedbe na račun Kupac je dužan dostaviti pismeno Prodavcu najkasnije u roku od 7 dana od datuma označenog na računu.
 4. Ako u tom roku Kupac ne ospori primljeni račun smatra se da nema primedbe.

VIII Plaćanje

 1. Kupac je dužan platiti cenu u vreme i mestu određenom u ugovoru, u skladu sa članovima 54 do 59 Konvencije koje vreme i mesto Prodavac unosi u račun i dostavlja Kupcu, odnosno Kupac je dužan platiti cenu i druge plative iznose na otvoreni račun Prodavca u određenom, dogovorenom roku od datuma naznačenog u računu.
 2. U slučaju uzastopnih isporuka Kupac je dužan platiti cenu za svaku isporuku u času njenog preuzimanja, odnosno po svakom pojedinom ispostavljenom računu.
 3. Pošto je rizik prešao na Kupca, ovaj je dužan platiti cenu bez obzira na gubitak ili oštećenje robe, izuzev kada su gubitak ili oštećenje posledica radnje ili propusta od strane Prodavca, u skladu sa članom 66 Konvencije.
 4. Ukoliko Kupac ne plati cenu po dostavljenom računu u dogovorenom roku Prodavac je ovlašćen: Kupcu privremeno obustaviti dalje isporuke i (ili) raskinuti ugovor o prodaji neplaćene robe.
 5. U slučaju da je bankovni račun Kupca blokiran ili je pokrenut stečajni postupak ili je podnesen predlog za pokretanje takvog postupka protiv Kupca, sva potraživanja Prodavca prema Kupcu odmah dospevaju na naplatu, čak i u slučaju ugovorenog odloženog plaćanja.
 6. Plaćanje menicom nije dozvoljeno. Prodavac prihvata menicu samo kao obezbeđenje plaćanja ugovorne cene i kao plaćanje važi tek nakon unovčenja.
 7. Ako su se ugovorne strane dogovorile da se plaćanje izvrši dokumentarnim akreditivom, onda Kupac mora obezbediti da dokumentarni akreditiv u korist Prodavca izda ugledna banka, kao i da obavesti Prodavca pre dogovorenog datuma isporuke. Dokumentarni akreditiv, je po pravilu plativ po viđenju i omogućava delimične isporuke i pretovare.
 8. Ako su se ugovorne strane dogovorile o plaćanju putem dokumentarne naplate, onda se dokumenti podnose uz plaćanje.
 9. Ako su se ugovorne strane dogovorile da plaćanje bude obezbeđeno bankovnom garancijom, Kupac mora 7 dana pre dogovorenog datuma isporuke, obezbedi bankovnu garanciju po prvom pozivu ili stand by akreditiv, od strane ugledne banke.

IX Odgovornost Prodavca za nedostatak saobraznosti robe

 1. Prodavac odgovara za svaki nedostatak saobraznosti robe, koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, u skladu sa članovima 35 do 40 Konvencije.Smatra se da je roba saobrazna sa ugovorom uprkos manjim odstupanjima koja su uobičajena u metalnoj struci i toku poslovnih odnosa između ugovornih strana.
 2. Smatra se da roba nije saobrazna ugovoru ako: nije podobna za svrhe za koje se roba iste vrste uobičajeno koristi; nije podobna za naročitu svrhu za koju je Kupac nabavlja, a koja je Prodavcu izričito ili prećutno stavljena do znanja, izuzev ako okolnosti ukazuju da se Kupac nije oslonio niti je bilo razumno da se osloni na stručnost i prosuđivanje Prodavca; ne poseduje kvalitete robe koje je Prodavac Kupcu predložio u vidu uzorka ili modela; pakovana ili zaštićena na način uobičajen za takvu vrstu robe, ili ako takav način ne postoji, koji je odgovarajući da sačuva ili zaštiti robu.Prodavac neće odgovarati za bilo kakvu nesaobraznost robe ako je u vreme zaključivanja ugovora Kupac znao za tu nesaobraznost ili mu ona nije mogla ostati nepoznata.
 3. Ne smatra se materijalnim nedostatkom: prirodno trošenje proizvoda; svojstva robe ili štete nastale zbog nepravilnog skladištenja, postavljanja, ugrađivanja, rukovanja, prekomernog opterećenja ili korišćenja; svojstva robe ili štete nastale zbog uticaja više sile, posebno spoljnih uticaja koji nisu predviđeni ugovorom, ili zbog korišćenja robe izvan okvira ugovorom predviđene ili uobičajene upotrebe; svojstva robe koja počivaju na konstrukciji ili izboru materijala, ukoliko je Kupac propisao konstrukciju ili materijal.
 4. Preuzimanje i pregled proizvoda

 5. Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavesti Prodavca bez odlaganja (vidi rokove u tački 6 i 9), inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada, u skladu sa članovima 38 do 40 Konvencije.
 6. Kad je pregled izvršen u prisustvu obeju strana, Kupac je dužan da svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka saopšti Prodavcu odmah, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.
 7. Ako je Kupac otpremio proizvode dalje bez pretovara, a Prodavcu je pri zaključenju ugovora to bilo poznato, kao i kada je Prodavac organizovao prevoz do Kupca, pregled proizvoda može biti odložen do njihovog prispeća u novo mesto opredeljenja, odnosno mesto gde se nalazi Kupac, kada je Kupac dužan da Prodavca obavesti o nedostacima, čim je to prema redovnom toku stvari mogao doznati od svojih klijenata, odnosno kada je mogao pregledati proizvode.
 8. Kad se posle prijema proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti Prodavca, bez odlaganja.
 9. Obaveštenje o nedostatku

 10. Kupac je dužan da o nedostatku pismeno obavesti Prodavca, u roku od 7 dana od dana prijema i pregleda proizvoda, u skladu sa članom 39 Konvencije.
 11. U obaveštenju Kupac je dužan da navede broj ugovora, broj otpremnice i računa za ispostavljenu robu-proizvode, šifru i vrstu proizvoda, bliži opis nedostatka (njegovu prirodu) i pozvati Prodavca da pregleda stvar. O pregledu stvari i utvrđenom nedostatku sastaviće se zapisnik, koji su dužni da potpišu Prodavac i Kupac.
 12. Ako je primedba o nedostatku neopravdana, Kupac je dužan Prodavcu nadoknaditi stvarne troškove.
 13. Prava Kupca

 14. Kupac koji je blagovremeno i uredno obavestio Prodavca o nedostatku, može zahtevati od Prodavca da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora).
 15. Ukoliko ispunjenje ugovora u razumnom, naknadnom roku nije moguće, Kupac može zahtevati sniženje cene uz zadržavanje nesaobrazne robe ili naknadu cene za plaćenu nesobraznu robu i raskid ugovora u odnosu na tu robu.
 16. Tek ukoliko nije moguće ni ispunjenje ugovora ni sniženje cene, Kupac može raskinuti ugovor, u skladu sa članovima 45 do 52 Konvencije.
 17. Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka proizvoda kad mu je nemoguće da proizvod vrati ili da ga vrati u stanju u kome je primio. Isto vredi i ako je proizvod potpuno ili delimično propao ili je oštećen, usled obaveze Kupca da pregleda proizvod ili ako je pre nego je otkriven nedostatak Kupac izmenio jedan deo proizvoda u toku njegove redovne upotrebe ili ako je oštećenje ili izmena bez značaja.
 18. Kad samo deo predatih proizvoda ima nedostatke ili kad je predat samo deo proizvoda, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti ugovor samo u pgledu dela koji ima nedostatak ili samo u pogledu ili količini koji nedostaju.
 19. Gubitak prava

 20. Prava Kupca koji je blagovremeno obavestio Prodavca o postojanju nedostatka gase se po isteku 2 (dve) godine, računajući od dana prijema obaveštenja o nedostatku od strane Prodavca.

X Čuvanje poslovne tajne

 1. Sve poslovne ili tehničke informacije (tehnička dokumentacija, crteži, skice i slično) u vezi proizvoda koji su predmet ugovora o prodaji, predstavljaju poslovnu tajnu i potrebno je držati u tajnosti od trećih osoba onoliko dugo koliko nisu dokazano javno poznate ili je Prodavac odredio da ih Kupac može dalje širiti. Te se informacije smeju dati na raspolaganje samo takvim osobama koje je neizbežno potrebno angažovati za korišćenje proizvoda, a iste su takođe obavezne čuvati poslovnu tajnu.

XI Zaštitna i autorska prava

 1. Prodavac ne odgovara za povrede komercijalnih zaštitnih prava ili autorskih prava trećih osoba, ako su proizvodi proizvedeni u skladu sa specifikacijama i uputstvima Kupca ili ako je do povrede došlo zbog korišćenja u kombinaciji s drugim predmetom koji Prodavac nije proizveo ili su proizvodi korišćeni na način koji Prodavac nije mogao predvideti.

XII Viša sila

 1. Ugovorna strana nije odgovorna za neizvršenje bilo koje od svojih obaveza, ako dokaže: da je neizvršenje posledica smetnje koja je izvan njene kontrole i da se u vreme zaključenja ugovora od nje nije moglo osnovano očekivati da je uzela u obzir smetnje i njene posledice po svoju sposobnost da izvrši obavezu i da nije bila u stanju da izbegne ili prevaziđe smenju i njene posledice.

XIII Zaključne odredbe

  Rešavanje sporova

 1. Prodavac i Kupac su saglasni da spor povodom OUP i zaključenog ugovora o prodaji reše usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način.
 2. Ukoliko do sporazuma ne dođe u dogovorenom roku, za rešavanje spora biće nadležna Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori u Beogradu, a primenivaće se odredbe Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980.g. i u meri u kojoj neka pitanja nisu obuhvaćena Konvencijom primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije.
 3. Stupanje OUP na snagu

 4. OUP su objavljeni na internet stranici Prodavca www.perfom.rs dana 25.04.2012.g. OUP stupaju na snagu i primenjuju se od 25.04.2012.g. godine i važe za sve buduće prodaje Prodavca.
 5. Smatra se da su Kupci upoznati sa OUP danom objavljivanja, odnosno danom zaključivanja ugovora o prodaji, odnosno prvog takvog ugovora, te obavezuju Kupca za svaku sledeću kupovinu.
 6. Za sve što nije regulisano OUP ili pojedinačnim ugovorom o prodaji, primenjuju se odredbe Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980.g. i u meri u kojoj neka pitanja nisu obuhvaćena Konvencijom primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije.


25.april 2012. g.
Perfom doo Požega
Direktor Miloš Janković